Opći uvjeti poslovanja.

Opći uvjeti poslovanja
ENERGIJA-EKOLOGIJA-EKONOMIKA TEHNOLOGIJE d.o.o.

1. Primjena Općih uvjeta

 1. Trgovačko društvo ENERGIJA-EKOLOGIJA-EKONOMIKA TEHNOLOGIJE d.o.o. upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem (MBS) 080707168 s osobnim identifikacijskim brojem (OIB) 78137753515 te se u daljnjem tekstu za označavanje koristi kratica EEET d.o.o.
 2. Stranka je svaka pravna ili fizička osoba koja kupuje robu ili usluge, odnosno podizvođač koji za EEET d.o.o. obavlja pojedine usluge.
 3. Ovi Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na sve poslovne odnose i obavezni su dio ugovora koji se zaključuje između EEET d.o.o. i stranke te se primjenjuju na sve poslovne odnose koje EEET d.o.o. uspostavlja sa strankama.
 4. Kad naručitelj (dalje i “stranka”) naruči obavljanje radova ili usluga time izražava svoju suglasnost na primjenu ovih Općih uvjeta na odnos koji nastaje između naručitelja i  EEET d.o.o., primjenom načela pristupanja ponuđenim uvjetima.
 5. Ako je stranka već koristila usluge EEET d.o.o., smatra se da su joj ovi Opći uvjeti poznati te da je pristala na njihovu primjenu i za sve daljnje poslovne odnose u koje stupi s EEET d.o.o., i u slučajevima u kojima joj tekst ovih Općih uvjeta nije posebno dostavljen.
 6. Kad EEET d.o.o. sa strankom zaključi poseban ugovor u pisanom obliku, ovi su Opći uvjeti njegov sastavni dio, a primjenjuju se u onom dijelu koji nije u suprotnosti s odredbama zaključenog posebnog ugovora. Ako između naručitelja i EEET d.o.o. nema posebnog ugovora, na ugovorni odnos primjenjuju se isključivo i jedino odredbe ovih Općih uvjeta.

2. Ponuda, prihvat ponude (narudžba) i otkazivanje narudžbe

 1. Ponuda je pisani prijedlog za sklapanje ugovora, a koja sadrži sve bitne sastojke ugovora. EEET d.o.o. je vezan svojom ponudom u roku koji je na ponudi naveden.
 2. Ako stranka izjavi da prihvaća ponudu po proteku roka, smatra se da je stranka dala novu ponudu a EEET d.o.o. je može, ali i ne mora prihvatiti.
 3. Kad EEET d.o.o. primi narudžbu odnosno pisanu ili usmenu izjavu stranke da prihvaća ponudu, između EEET d.o.o. i stranke nastaje ugovor kojim je stranka naručila isporuku proizvoda ili izvođenje usluge, pristala na uvjete iz ponude i ovih Općih uvjeta te se obvezala platiti cijenu navedenu u ponudi. Smatra se da je ugovor sklopljen i kada stranka prihvati dostavu robe ili izvršenu uslugu upućenu od EEET d.o.o.
 4. Niti jedna narudžba stranke neće se smatrati prihvaćenom ako EEET d.o.o. po toj narudžbi ne sastavi ponudu u pisanom obliku ili po toj narudžbi ne isporuči stranci robu/usluge.
 5. Ponuda je sastavni dio ugovora koji naručivanjem robe i/ili usluga ili prihvatom isporuke nastaje između stranke i EEET d.o.o.
 6. Dodatni uvjeti koje stranka istakne u prihvatu ponude primjenjuju se jedino ako je EEET d.o.o. izričito i u pisanom obliku pristao na njihovu primjenu, a dani pristanak odnosi se samo na posao za koji je dan.
 7. Ponuda i prihvat ponude/narudžba mogu se dati elektroničkim putem (elektronička pošta i drugi oblici tekstualne komunikacije), korištenjem adrese i/ili korisničkih podataka koje su ugovaratelji uobičajeno koristili u međusobnoj komunikaciji. U slučaju narušavanja sigurnosti ili neovlaštenog pristupa korištenom servisu ugovorne strane obavezuju se bez odlaganja o tome obavijestiti drugu ugovornu stranu te utvrditi stanje narudžbi i ponuda.
 8. Ako iz bilo kojeg razloga nakon izdavanja narudžbe stranka želi u potpunosti ili djelomično otkazati isporuku robe i/ili usluga obvezuje se podmiriti trošak već izvršenih usluga i naručenog materijala te eventualne štete koja je nastala za EEET d.o.o.. Otkazivanje narudžbe mora biti učinjeno u pisanom obliku od strane osobe ovlaštene za zastupanje stranke.

3. Cijena, rok plaćanja i plaćanje

 1. Cijena navedene u ponudi vrijedi samo za robu / usluge koje su u ponudi navedene i samo u roku u kojem ponuda obvezuje EEET d.o.o..
 2. Ako je narudžba zaprimljena u roku u kojem je EEET d.o.o. vezan ponudom, cijena u ponudi valjana je za dostavu u roku navedenom u ponudi. Ako isporuka kasni iz razloga za koji ne odgovara EEET d.o.o., obračunava se cijena prema cijenama važećim na datum isporuke. Ova se odredba ne primjenjuje ako je stranka platila cjelokupni iznos narudžbe unaprijed.
 3. EEET d.o.o. može naplatiti cijenu veću od one navedene u ponudi kada se troškovi prilikom dostave i/ili isporuke robe stranci iz bilo kojeg razloga povećaju ili kada se dostava i/ili isporuka robe promijeni ili kasni jer stranka nije dostavila informacije, kasni s odobravanjem nacrta i specifikacija i/ili izmijeni zahtjeve, ne osigura uvjete za obavljanje ugovorenih radove te u drugim situacijama za koji ne odgovara EEET d.o.o. i/ili do kojih je došlo krivnjom, propustom stranke ili slučajem koji joj se dogodio.
 4. EEET d.o.o. pridržava pravo da u bilo kojem trenutku zatraži predujam i plaćanje prije ispunjenja ugovornih obveza, odnosno odmah nakon prijema narudžbe.
 5. Plaćanje se obavlja bezgotovinski, a sve pristojbe vezane uz bezgotovinsko plaćanje snosi stranka.
 6. Svi prigovori vezani uz račune EEET d.o.o. moraju se podnijeti najkasnije u roku od osam (8) kalendarskih dana od dana prijema računa. Prigovori primljeni nakon tog roka neće se uzeti u razmatranje.
 7. Stranka nema pravo uskratiti plaćanje po računu upućenom na temelju narudžbe i isporuke proizvoda, bez obzira na razlog. Prigovor na račun ne utječe na obvezu stranke da račun plati u punom iznosu. EEET d.o.o.. i stranka će potom pregovarati u dobroj vjeri kako bi se eventualni prigovori razriješili unutar trideset (30) dana.
 8. Ako stranka ne plati u punom iznosu do datuma dospijeća, na dugovanje se obračunavaju zatezne kamate po zakonskoj stopi prema hrvatskim propisima.

4. Rokovi ispunjenja

 1. Ako zbog više sile ili drugih iznenadnih prepreka na koje EEET d.o.o. nije moglo utjecati kao što su, primjerice, kvar na opremi, smetnje u radovima, štrajk ili obustava radova, dodatni radovi na zahtjev stranke koji nisu bili u početnom nalogu, kašnjenja stranke s odobrenjem koje je potrebno radi izvršenja naloga ili ako stranka ne osigura uvjete za obavljanje ugovorenih radova te dođe do zakašnjenja u ispunjenju obvezujućih rokova dovršetka radova, EEET d.o.o. će odmah obavijestiti stranku o nastupu takvih okolnosti te će rok za izvršenje radova prikladno produžiti, a EEET d.o.o.neće biti odgovoran za nepoštivanje zadanih rokova.
 2. U slučaju izvanrednog nepoštivanja obvezujućeg datuma dovršetka radova do kojeg je došlo krivnjom EEET d.o.o., stranka ima pravo odrediti prikladno produženje roka za izvršenje radova. Ako produženi rok istekne, a da radovi nisu obavljeni, stranka ima pravo pisanim putem raskinuti ugovor.

5. Isporuka / dostava

 1. Dostava nije uključena u cijenu. Roba se preuzima u skladištu EEET d.o.o., a po zahtjevu stranke dostavlja se putem odabranog prijevoznika ili vozilom EEET d.o.o. na rizik i trošak naručitelja.
 2. Preuzimanje robe moguće je samo nakon podmirenja računa. Roba se isporučuje tek kad uplata bude vidljiva na žiro računu.
 3. Ako naručene radove treba obaviti u prostoru koji osigurava stranka a stranka ne osigura uvjete za obavljanje ugovorenih radova, EEET d.o.o. ima pravo povećati rok isporuke i račun za utrošeno vrijeme.
 4. Ako je posebnim dogovorom između EEET d.o.o. i kupca ugovoren drugačiji rok plaćanja, EEET d.o.o. zadržava pravo vlasništva na isporučenoj robi sve dok sve tražbine nastale iz poslovnog odnosa ne budu plaćene.

6. Pravo pridržaja i zaplijene

 1. EEET d.o.o. ima pravo zaloga na svim predmetima koji su mu dostavljeni radi regeneracije ili druge vrste servisiranja ako stranka ne ispuni obvezu plaćanja do datuma dospijeća, i sve dok stranka ne ispuni preuzete obveze.
 2. Ovo pravo zaloga vrijedi i za potraživanja vezana uz ranije usluge održavanja, isporuke rezervnih dijelova ili druga potraživanja proizašla iz poslovnog odnosa. EEET d.o.o. također ima pravo odmah obustaviti usluge čije je izvršavanje u tijeku, sve dok stranka ne podmiri dugovanja.

7. Zaštita dizajna i autorskih prava

 1. Kupac, naručitelj usluga, dobavljač i podizvođač se obvezuju da će štititi dizajn i druga autorska prava na proizvodima i/ili poluproizvodima danim u obradu i/ili korištenje te da u razdoblju od 3 godine od dana kada je od EEET d.o.o. kupio proizvod i/ili ugovorio izvođenje radova u svojstvu podizvođača ili isporučitelja usluga na doradi i izradi proizvoda iz proizvodnog programa EEET d.o.o. neće sam na tržište staviti proizvod koji po svojim tehničkim značajkama odgovara proizvodu koji je kupio od EEET d.o.o.

8. Jamstvo

 1. Opći jamstveni rok za proizvode je godinu dana ako ponudom nije utvrđen drugačiji rok.
 2. Opći jamstveni rok za usluge je šest mjeseci ako ponudom nije utvrđen drugačiji rok.
 3. Stranka preuzima obvezu robu / obavljene usluge pregledati odmah kod isporuke. Jamstvo počinje teći isporukom stranci ili njenom ovlaštenom predstavniku.
 4. Ako se nakon preuzimanja robe / obavljenih usluga pokaže da postoji skriveni nedostatak, naručitelj je dužan o tom nedostatku obavijestiti EEET d.o.o. bez odgađanja, najkasnije u roku od 3 dana od njegova otkrivanja, a ako se radi o robi u istom roku vratiti robu s nedostatcima. Robu u povratu mora pratiti i pisani opis nedostataka bez kojega će se smatrati da EEET d.o.o. nije obaviješten o reklamaciji.
 5. EEET d.o.o. će u svakom slučaju stranci potvrditi prijam reklamacije te ne preuzima odgovornost u slučajevima u kojima obavijest o nedostatku koju je stranka uredno uputila zakasni ili uopće ne stigne do EEET d.o.o.
 6. Uzrok nedostatka mora biti povezan s robom / uslugama koje je pružilo EEET d.o.o. Za materijale ili usluge dobavljača odgovaraju dobavljači te je jamstvo za nedostatke u materijalu ili uslugama dobavljača isključeno.
 7. Kod otklanjanja uočenih nepravilnosti po reklamacijama EEET d.o.o. ima pravo izbora: može otkloniti nedostatak, može isporučiti zamjenski dio ili smanjiti zaračunati iznos za radne sate i rezervne dijelove za popravak.
 8. Jamstvena prava ne vrijede ako naručitelj i/ili treća strana izvrše radove kako bi otklonili nedostatak bez prethodnog odobrenja EEET d.o.o., osim ako se radi o radovima koje je prijeko potrebno izvršiti za slučaj nužde i/ili sprječavanja nastupanja veće štete, odnosno zaštite ljudskih života.
 9. Sva jamstvena prava prestaju ako je do nedostatka došlo zbog nemara ili kršenja uputa za korištenje, održavanje ili drugih službenih uputa.
 10. Jamstvo za obnovljene / rabljene dijelove ravnat će se prema uvjetima ponuđenima kod svakog pojedinog posla.
 11. EEET d.o.o. ne daje jamstvo te za improvizirane popravke, instalirane ili izvršene na izričit zahtjev stranke.

9. Odgovornost za štetu

 1. Osim ako u ovim uvjetima nije drugačije navedeno, EEET d.o.o. se neće smatrati odgovornim za štetu od prodanih proizvoda i/ili pruženih usluga koju su uzrokovale okolnosti izvan kontrole EEET d.o.o..
 2. EEET d.o.o. prihvaća odgovornost samo za slučaj krajnjeg nemara ili namjernog čina, do vrijednosti narudžbe.
 3. Ako se prilikom korištenja proizvoda / usluga koje je isporučio EEET d.o.o. dogodi nesretan slučaj u kojem je prouzročena šteta, uz nadležne službe stranka je u obvezi o takvom slučaju odmah obavijestiti EEET d.o.o. te pričekati s uklanjanjem posljedica kako bi predstavniku EEET d.o.o. omogućila uvid u stanje nakon nastupa štete. Ako stranka ne ispuni ovu obvezu, jamstvo ne vrijedi niti će EEET d.o.o. prihvatiti bilo koju vrstu odgovornosti za štetu.
 4. Stranka je prema EEET d.o.o. odgovorna za svu štetu koju uzrokuju njene ovlaštene osobe i predstavnici.
 5. Isključuje se svaka odgovornost EEET d.o.o. za naknadu neizravne ili posljedične štete kao što su, primjerice, ali ne ograničeno na, gubitak dobiti ili zarade, osim u slučajevima kad je šteta uzrokovana namjernim činom ili je nastala kao posljedica krajnjeg nemara EEET d.o.o..

10. Primjenjivi zakon i nadležnost suda

 1. U slučaju spora EEET d.o.o. i stranka obvezuju se spor pokušati riješiti pregovorima i dogovaranjem.
 2. U slučaju spora ugovara se primjena važećih propisa Republike Hrvatske. Isključuje se primjena Konvencija ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe.
 3. Ako spor nije moguće riješiti pregovorima u roku od 3 mjeseca od trenutka kad se jedna od ugovornih strana obratila drugoj ugovornoj strani s prijedlogom za rješavanje spora, ugovorne strane pokušat će riješiti spor u okviru postavljenom Zakonom o mirenju i odgovarajućim pravilima o mirenju i to pokretanjem postupka mirenja pred Centrom za mirenje Hrvatske odvjetničke komore. Izmiritelja će imenovati predsjednik Centra.
 4. Pregovori i mirenje provodit će se u Zagrebu.
 5. Ako se spor ne bi mogao riješiti mirenjem, ugovara se mjesna nadležnost suda u Zagrebu, pa i u slučaju da stranka nema sjedište unutar Republike Hrvatske, odnosno ako je sjedište stranke ili prebivalište nepoznato sudu u trenutku početka postupka.

11. Zaključne odredbe

 1. Ako iz bilo kojeg razloga jedna ili više odredbi postane ništetna, to neće utjecati na valjanost preostalih odredbi. Ugovorne strane suglasne su da će ništetnu odredbu zamijeniti odredbom koja je što sličnija gospodarskoj svrsi nevažeće odredbe.
 2. Naslovi služe samo za lakše čitanje i nemaju materijalnog značenja.
 3. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom objave na mrežnim stranicama EEET d.o.o. na mrežnoj adresi http://www.eeetehnologije.com.

 

Ovi Opći uvjeti stupili su na snagu    24.08. 2017.

Energija- Ekologija-Ekonomika Tehnologije  d.o.o.
dr.vet.med.Teodora Fort Mlakar

Back to Top