Kemizam i sulfatizacija olovno-kiselinskih akumulatora

Kemizam olovno-kiselinskog akumulatora najlakše je objasniti preko promjene gustoće elektrolita. Gustoća elektrolita je, također,  najpouzdaniji parametar za određivanje količine energije u akumulatoru.

Elektrolit je mješavina destilirane vode i sulfatne (sumporne) kiseline, a gustoća elektrolita je omjer sulfatne kiseline i destilirane vode u elektrolitu.

Ako na gustoću elektrolita ne djelujemo izvana, tada se gustoća elektrolita mijenja u ovisnosti o količini naboja u bateriji, odnosno napunjenosti baterije.

Pri potpuno napunjenoj bateriji gustoća iznosi 1,285 kg/dm3, dok kod prazne baterije gustoća 1,150 kg/m3 (pri +200C)

To znači da se udio sulfatne kiseline u elektrolitu mijenja u ovisnosti o napunjenosti baterije.

U praksi se mjerenje gustoće elektrolita provodi vrlo jednostavno bometrom, refraktometrom ili sl.

Prilikom pražnjenja baterije sulfatna kiselina iz elektrolita sa olovom sa elektroda tvori molekule olovnog sulfata (PbSO4) koji se pojavljuje u vidu sloja kristala na elektrodama. Tada imamo manjak sulfatne kiseline u elektrolitu koji se očituje kao smanjenje gustoće.

Stvaranje sloja olovnog sulfata na elektrodama se naziva primarna ili dnevna sulfatizacija.

Prilikom punjenja se molekula PbSO4 raspada na SO4 grupu (tzv. kiselinski ostatak) i olovo. Ovaj proces se naziva primarna desulfatizacija.

Kiselinski ostatak se veže sa 2 atoma vodika i ponovo formira molekulu sulfatne kiseline H2SO4  i pri tome se evidentira povećenje gustoće elektrolita. Atom olova iz molekule olovnog sulfata pada u taložnik i formira tzv. smeđi mulj ili vodljivi talog na dnu baterije.

Dakle, sulfatizacija je potpuno prirodna pojava, koja se poništava slijedećim punjenjem akumulatora.

 

Nadopunjavanje akumulatora, USLOJAVANJE SULFATA

Zbog cijelog niza razloga, u svakodnevnoj praksi, vrlo rijetko se može vidjeti akumulator koji se u pravilnim vremenskim intervalima potpuno puni, odnosno prazni.

Korisnici akumulatora su vrlo često prisiljeni pribjegavati dopunjavanju, a tu su i problemi sa samopražnjenjem, kao i problemi s punjačima.

U praksi nadopunjavanje gotovo nikada ne rezultira potpunom napunjenosti akumulatora. Trajanje tog punjenja često je definirano trajanjem pauze ili nekim drugim prekidom u radu. To je zapravo nepotpuno punjenje.

Kemijsko-fizikalna slika tog stanja je slijedeća:

Dio SO4 je na pločama u vidu PbSO4, a dio je u elektrolitu u vidu sulfatne kiseline.

Ako sad započnemo proces punjenja, zapravo smo započeli proces povećanja gustoće elektrolita, odnosno, proces raspadanja PbSO4 na SO4 grupu i olovo.

Ukoliko bismo napunili akumulator da 1,285 kg/dm3  zapravo bismo sav PbSO4 sa elektroda transformirali na sastavne dijelove.

Međutim, nažalost u praksi, to gotovo nikada nije slučaj.

Kratko puneći akumulator mi smo samo jedan mali dio PbSO4 transformirali na sastavne dijelove, a veći dio je ostao na elektrodama.

Sada opet ulazimo u proces pražnjenja akumulatora, odnosno smanjivanja gustoće, odnosno kristalizacije sloja PbSO4 na elektrode. Ovdje je problem što se ovaj novi sloj zapravo nadovezuje na prethodi sloj i tako sloj sulfata postaje sve veći. To se zove STRATIFIKACIJA ILI USLOJAVANJE OLOVNOG SULFATA.

Ta pojava je štetna iz nekoliko razloga:

  • jer smanjuje aktivnu površinu elektroda i na taj način onemogućava punjenje akumulatora do nazivnog kapaciteta.
  • povećava unutarnji električni otpor (impedanciju) unutar akumulatora i na taj način se povećavaju toplinski gubici prilikom punjenja baterije.

Bojan Fort-Mlakar ing.el.